تبلیغات
14نورغریب

14نورغریب
قالب وبلاگ

( 1 ) خطبه 71 نهج البلاغه

جامعه یكتاپرستى كه بنام امت در صراط مستقیم هدایت و تكامل بسوى كمال مطلق در حركت است و مسیر و مصیر او الىالله است نیاز به امام دارد تا پیشاپیش امت براه افتد و در هر گام رهنما و پیشواى آن باشد ، امام باید مقصد را بشناسد یعنى خداشناس باشد و در حركت خویش دچار لغزش و انحراف نگردد و چنین امامى برگزیده خداست كه خدا او را بچنین اصالتى شناخته و انتخاب و معرفى كرده و از میان مردمش بركشیده است و او راههاى سخت آزمایش را طى كرده و باین مقام والا رسیده است خداوند درباره ابراهیم چنین فرماید :

 هنگامى كه خداوند ابراهیم را در گرفتاریهاى دشوار آزمود و او از این آزمایشها پیروز درآمد خداوند به او گفت اكنون ترا براى مردم امام قرار دادیم ، ابراهیم گفت و فرزندان مرا نیز امام قرار بده خداوند فرمود پیمان خداوندى ستمكاران را نرسد » 1 پس پیامبران ، امامند كه امتها را بسوى كمال و پیروزى و نیكبختى رهنمونى مى‏كنند و پیامبر اسلام هم امامى بزرگ و پیشوائى عظیم بود ولى چون پیامبر اسلام ، آخرین پیامبرانست ، مقام امامت پس از او بخاندان پاك او انتقال مى‏یابد و آنانند پیشوایان راستین انسانها كه به امتیاز آگاهى و پاكدامنى ممتازند و عناصر علم و عمل و ایمان و پارسائیند و على كه خود نخستین امام است و دیگر امامان از نژاد پاك اویند امامان را بدرستى و صفات بارزشان مى‏شناسد و درباره آنان چنین مى‏فرماید :

-----------
( 1 )
سوره بقره آیه 119

 آنان نگهبان راز پیامبر و پناه فرمان او و گنجینه دانش او و مرجع حكمتهاى او و نگهدارنده كتاب و روش او و كوهساران دین اویند ، كه پیامبر به نیروى آنان دینش را در طول روزگاران برپا نگه میدارد و از تزلزل آئینش جلوگیرى میكند» 1 راز نهان آفرینش ، اسرار هستى ، و رموز نیكبختى انسان را كه خداوند بزبان وحى بر پیامبرش گشود و كسى را توان دریافت و برداشت آنها نیست ، تنها امامان دانند كه این رازها را در نهاد پاك خویش نگه میدارند و از شعاع هدایت‏بخش آن براهنمائى مردم مى‏پردازند ، فرمانهاى پیامبر را با اسرار و حكمتهایش امامان نگهبانند كه در طول تاریخ هر كدام بمسئولیت خویش و درك موقعیت زمان بتشریح معارف اسلام میپردازند . آنان مرجع حكمتهاى پیامبرند كه جز آنان كسى را بدرستى از دستورات حكمت آمیز پیامبر آگهى نیست و آنهایند كه فرمان و پیام پیامبر را از دستبرد حادثات نگه میدارند و بمردم میرسانند و آنان كوهساران دین اسلامند .

و این چه تشبیه نیكوئى است كه على امامان را به كوهساران همانند كرده زیرا كوهساران رحمت خداوندى را از آسمان میگیرند و در سینه خویش نگه میدارند و از آن چشمه‏سارها و جویبارهاى صافى جارى میكنند تا كشتزار جان مردمان سیراب شود و جهان

-----------
( 1 )
خطبه نهج البلاغه

به شادابى و خرمى گراید و كوهساران گنجینه ثروتهاى عظیم كافى هستند كه بمردم مایه و سرمایه میدهند و كوهستانها در برابر تند بادها سینه سپر مى‏كنند و صولت طوفانها را در هم مى‏شكنند تا مردم در دامانشان در امان مانند .

هرگاه كه حوادث روزگار و جنایت و تجاوز ستمگران بخواهد پشت دین را در هم بشكند امامان با فداكارى خویش بنگهبانى دین برمى‏خیزند و دین را بر پاى میدارند و از تزلزل اركان آن جلو مى‏گیرند چنانكه دیدیم امامان در دورانهاى سیاه بنى‏امیه و بنى عباس چگونه از دین حمایت كردند و ببهاى جان خویش بنیان اسلام را استحكام بخشیدند .

على بگفتار خویش درباره امامان چنین ادامه میدهد و میفرماید :

)) هیچكس را در این امت بخاندان محمد (ص (نمى‏توان قیاس گرفت و مردمى كه از نعمت رهبرى آنان برخوردارند هرگز نمى‏توانند با آنان برابر باشند آنان پایه‏هاى دین و استوانه یقینند ، دورافتادگان از راه حق بسوى آنان بازمیگردند و وا ماندگان خود را به آنها میرسانند ، برتریها و امتیازات ولایت و سرپرستى امت ، مخصوص آنهاست كه بسفارش پیامبر و وراثت عترت رسول به این پایگاه والا رسیده‏اند » بحق در میان امت مسلم بلكه در طول تاریخ انسانها كدامین انسانهایند كه با امامان ما قابل سنجش باشند ، از متفكران ومصلحان گرفته تا خدمتگزاران و فداكاران بشرى با رعایت انصاف هیچكس نیست كه در ابعاد گونه‏گون انسانى بكمال و رشد و امتیاز و ایمان و معنویت و فضائل علمى و عملى و اخلاقى آنان برسد و این سخنى است كه حتى دشمنان بر آن گواهند .

آنها پایه‏هاى دین و بنیان یقینند ، زیرا دین بر بنیاد علم و عمل و ایمان و آگاهى و پاكى و اخلاق و شرف و كرامت و مردم دوستى و حقجوئى و عدل و شهادت و بخشندگى و استوارگامى و دیگر برتریهاى عالى انسان استوار است و همه این امتیازات با درخشانترین چهره‏اى در وجود امامان متجلى است و اگر امامان نمى‏بودند مكتب قرآن بدون داشتن نمونه‏ هاى راستین عملى نمى‏توانست سعادت انسانها را تضمین كند و از همین روى پیامبر در آخرین روزهاى زندگى خویش فرمود (من در بین شما دو یادگار گرانبها و سنگین باقى میگذارم كتاب خدا و خاندانم و تا شما به این دو یادگار اصیل چنگ زنید هرگز گمراه نمیشوید و این دو همیشه باهمند تا در كوثر بر من درآیند ) .كتاب ، برنامه هدایت انسانها و امام نمودار عملى و علمى مكتب است و این همان حقیقتى است كه تشیع راستین را ظهور مى‏بخشد و اسلام ، تنها در همین مكتب كامل تجلى مى‏كند و شاخه دیگرى براى آن نمیتوان شناخت .

هركس پیش بتازد و یا عقب بماند ، ناچار باید به امامان باز گردد و بدنبال آنها براه افتد كه امتیازات رهبرى را خداوند بهآنها بخشید و آنانرا بحصول چنین پایگاه والائى بمردم شناسانده است .و بدیگر جاى امام درباره امامان چنین میفرماید :

))چرا سرگشته و حیرت‏زده مانده ‏اید ؟ با آنكه خاندان پیامبر در میان شمایند ، آنها زمامداران راستین انسانهایند و پرچم هاى سرفراز دین و زبانهاى گویاى راستى ، پس آنها را در بهترین پایگاه هاى قرآن فرود آورید و براى بهره بردن از رهبرى آنها چنان بسویشان بشتابید كه شترهاى تشنه بسوى آبشخورها روان مى‏شوند.» 1امت بى‏امام سرگردان میماند و راه بجائى نمى‏برد و سرانجام دچار غولان و اهریمنان میشود ، چنانكه امام صادق فرمود:امت بى‏امام همچون رمه بى‏چوپان است كه هر لحظه بسوئى میدود و سرانجام دچار گرگ میشود ، امامان امت را بسوى حق و كمال رهبرى مى‏كنند و زمامداران شایسته و راستین انسان هایند ، وجودشان ستیغ بلند كوه و یا پرچم سرفرازى را ماند كه از هر سوى نمودارند و از پشت مرزهاى مكان و از پشت پرده ‏هاى زمان آنها را میتوان دید چهره‏شان بخورشید ماند كه از همه ‏جا آنرا میتوان دید و نور را یكسان به همه سوى مى‏پراكند .

زبانشان راست است و چون زمامداران منحرف و جاه‏طلب

-----------
( 1 )
خطبه 86 نهج البلاغه

دنیائى دروغ نمى‏گویند و فریب نمى‏دهند و مردم را به پرتگاهها نمى‏اندازند و ناس را قربانى آزمندى خویش نمى‏سازند .

انسانهائى كه تشنه علم و هدایت و صلح و آزادى و برومندى و كمال و آسایش و آرامش و یگانگى و عدل و حق و صدق و رفق و بالندگى و شكوفائى و زندگانى همیشگى‏اند باید بسوى آنها بشتابند و از سرچشمه هدایتشان سیراب گردند .و بدیگر جاى ، على امامان را بستارگان آسمان همانند میكند كه راهنماى كاروانیان شبند و بر متن آسمان هدایت میدرخشند و نور مى‏پاشند و سپهر زیباى دنیا را زینت میدهند و در این باره چنین میفرماید :

))آگاه باشید كه خاندان محمد (ص) همچون ستارگان آسمانند و هر یك از آنها كه غروب كند ستاره‏اى دیگر برمیآید ، خداوند نعمت خویش را در گزینش این رهبران راستین بر شما تمام گردانید و به آرمانهایتان تحقق بخشید » 1 و در خطبه‏اى دیگر امامان را كه از خاندان پیامبرند چنین مى‏ستاید و میگوید :

)) آنان دانش را زنده میسازند و نادانى را نابود میكنند بردباریشان از دانائى‏شان و نمودارشان از نهادشان و خاموشى آنها از خرد و حكمتشان آگهى میدهد ، با حق بمبارزه برنمیخیزند

-----------
( 1 )
نهج البلاغه گفتار 99

و درباره آن به اختلاف نمى‏افتند آنها بنیان دین و پناهگاه ایمانند بنیروى آنها ، حقیقت بجایگاهش استقرار مى‏یابد و باطل از پایگاهش سرنگون مى‏شود و زبانش بریده میگردد . دین را بژرف‏اندیشى دریافتند و بفرمانش رفتار كردند نه از روى اندیشه‏اى كوتاه و گفتار و روایت ، زیرا راویان دین بسیارند و رعایتگران آن اندكند » 1 سخن در این است كه پیشوا باید دانا و آگاه باشد و بگسترش دانائى بپردازد و همیشه و همه جاى با نادانى كه جرثومه همه تباهى‏هاست بمبارزه برخیزد و دانش را بمردم بیاموزد و مردم را آگاه كند و از بیخبرى براند ، زیرا نادانان و بیخبران از مسیر تكامل بیرون مى‏افتند و نیكبختى خود را از دست میدهند و بدام غولان و اهریمنان و تجاوزكاران مى‏افتند .

امتیاز امامان اسلامى دانش آنهاست كه این دانش را از مكتب وحى و آموزشهاى آسمانى دریافته ‏اند و بینشى خدائى و دانشى ماورائى دارند و از سوئى دانائى را با بردبارى درآمیخته‏ اند كه از خصائص عالم یكى شكیبائى است كه باید دین و دانش را با نرمى و مهربانى بمردم بیاموزد و بر مردم نیاشوبد و خشم نورزد و بخیل و خودخواه و بدخوى نباشد و شرارت نادان را تحمل كند .

امتیاز دیگر امامان تطابق گفتارشان با نیت و نمودارشان با نهادشان است و این مفهوم حقیقى صدق است كه اندیشه و گفتار و

-----------
( 1 )
خطبه 239 نهج البلاغه

رفتار با یكدیگر همطراز و همگونه باشند و آنها كه درونشان با برونشان دو گونه است منافقند و چند چهره و دروغگو و چنین كسانى نه تنها نمى‏توانند پیشواى مردم باشند بلكه در فردیت خویش نیز گمراه و كوتاه و تباه و خطرناكند .

خاموشى امامان یك عمل منفى نیست كه زبان در كام گذارند و از بیان مصالح و هدایت مردم دم فرو بندند و بمصالح و منافع خویش بیندیشند بلكه امامان به هنگام گفتار ، بروشنگرى و بیان حق مى‏پردازند و بى‏پروا آنچه حق است و سزاوار است میگویند و بهنگام خاموشى مى‏اندیشند و حكمت مى‏آفرینند و روانشان در پرواز است و نهادشان در جستجو و تكاپو .یك لحظه با حق در نمى‏آویزند كه خود حقند و حق را با حق ستیزى نیست و حق را بگونه‏اى روشن مى‏شناسند و چنان بحق آگاهند كه به اختلاف و اشتباه نمى‏افتند و این باطل‏گرایانند كه با حق در نبردند و چون حق را از باطل باز نمى‏شناسند همیشه دستخوش تردید و اختلافند .و امامان كه پایه‏هاى استوار ایمان و پناهگاه دین باورانند ،چون خود حقند ، حق را در جایگاهش حتى ببهاى جان خود استقرار مى‏بخشند و باطلى را هر چند بزور براى خود پایگاهى دست و پا كرده باشد ، بزیر میكشند و زبانش را از یاوه‏گوئى باز میدارند و مى‏ برند .آنها ، دین را بقدرت اندیشه و دریافت و عرفان شناخته‏اندو فرمانش را پذیرفته‏ا ند نه آنكه بدون دریافتى حكیمانه و تنها بشنیدن گفتار و روایاتى به آن گرائیده باشند ، آنها علم و ایمان و عمل را بهم درآمیخته ‏اند و در كردار پیشگام بوده‏اند ، نه آنكه چیزى ریاكارانه بگویند و خود از انجام آن بركنار باشند و باز على در شناخت آنان چنین میفرماید .

)) كرائم اخلاقى قرآن در وجود آنان متجلى است ، آنها گنجینه‏هاى عنایت پروردگارند ، اگر سخن بگویند به راستى گویند و اگر خاموش مانند كسى نتواند در سخن بر آنها پیشى گیرد ، هر پیشوائى باید به پیروانش راست بگوید و خرد خود را بكار اندازد و فرزند آخرت باشد ، زیرا از آن سراى آمده و بدان سراى باز میگردد » 1 اگر امامان نمى‏بودند ، قرآن كتابى ، بیروح و دور از صحنه عمل بود و به تنهائى نمى‏توانست برهبرى مردم بپردازد و سخن نادرست) كتاب خدا براى ما بس است ) از دهان كسى برآمد كه با امامان دشمن بود و خود میخواست با ناشایستگى جامه امامت را در پوشد .

امامان نمونه‏ هاى عملى مكتب قرآنند و آنچه در قرآن بمفهوم كرامت انسان واقعى و كامل آمده در روش و پویش و گفتار و كردار امامان پدیدار است تا مردم آنها را سرمشق خویش قرار دهند و

-----------
( 1 )
خطبه 153 نهج البلاغه

از آنها در وصول مكارم و حصول فضائل پیروى كنند ، زیرا نقشه‏هاى والاى قرآن در وجود امامان پیاده شده و آنهایند كه به این طرح آسمانى شكل مى‏دهند و جان مى‏بخشند ، و گرنه قرآن بى‏امام را بجنگ امام هم میتوان آورد چنانكه در صفین چنین كردند و تاریخ هم هر لحظه میتواند تكرار شود . آنها گنجینه ‏هاى رحمت رحمانند ، زیرا ناموس آفرینش و سنت خلقت برآنست كه هر چیز با واسطه پدید آید ، باران بوسیله ابر و گرمى بنور خورشید و فرزند از پدر و مادر و بالاخره هدایت بوسیله پیشوایان .

و این امامانند كه پس از پیامبر گنجینه علم خدایند و اسرار و حكمت و دانش راستین و حقیقتى از سوى خداى بجام جان آنها سرازیر شده و باید دانش را از آنها آموخت و راه را برهنمونى آنان یافت و براى ورود بخانه از در داخل شد بهمین جهت است كه على براى شهر دانش پیامبر در است و درست این سخن گفت پیغمبر است .

آنها چون زبان بسخن گویند راست گویند كه صدق حقیقتى است ماورائى و واقعیتى است اینجهانى و همه پدیده‏ هاى طبیعت بر بنیان صدق برآمده‏اند و بر مدار صدق میگردند و چون امامان سخن نگویند دیگر كس را یارى سخن گفتن نیست زیرا نه دانشى دارد و نه صدقى و كسى نباید كه در سخن گفتن بر امامان و پیامبر پیشى جوید یا بلندتر از آنها حرف زند چنانكه خداوند در قرآن فرمود ( صداى خود را از صداى پیامبر بلندتر نكنید) زیرا اواز زبان خدا سخن میگوید و صداى الهام خداوندى برترین و بالاترین و بلندترین صداهاست .

در اینجا امام میگوید شرط پیشوائى آنست كه رهبر به پیروان خویش راست گوید و مسئولیت زمامدارى را بنیروى والاى خرد انجام دهد و تنها مردم را در همین مسیر دنیا رهبرى نكند بلكه آنها را به ابدیت پیوند دهد و تا آنسوى مرز آفرینش پیش برد و بجایگاه راستینش رهبرى كند .

رهبران فلسفى و سیاسى و مادى امروز بفرض محال اگر هم بتوانند ، تنها بشر را در محدوده تنگ و تاریك دنیا به پیش میرانند و یك زندگى چارپائى برایش تامین مى‏كنند ولى امامان فرزندان آخرتند و انسانها را به آنسوى میكشانند ، سوى نیكبختى همیشگى و هدایت ابدى بدانسوى كه از آنسوى آمده‏اند و بهمان سوى بازمیگردند . و بالاخره سخن امام اوج میگیرد و در شناخت آنان كه خود نیز نخستین آنهاست سخن میگوید و از معرفى مغایب به متكلم مع الغیر مى‏پردازد و قاطعانه چنین مى‏ستاید .

)) مائیم درخت پیامبرى و فرودگاه پیام آسمانى فرشتگان به خانه ما فرود مى‏آمدند و بال میكشیدند ، ما كانهاى دانش و سر چشمه‏هاى حكمتیم ، آنكس كه یار و دوستدار ماست رحمت خدا را انتظار میكشد و دشمن و بدخواه ما ، خشم خداوندى را در پیش دارد » 1

-----------
( 1 )
آخر خطبه 108 نهج البلاغه

این درخت همان شجره پاكیزه است كه قرآن گفت ، ریشه‏ هایش در زمین استوار است و شاخه ‏هایش بر آسمان سركشیده است و این درخت همچنانكه گفتیم كلمه است و من نمى‏توانم درباره كلمه سخن بگویم كه هم نادانم و ناتوانم و هم میترسم اگر شمه‏اى از این حقیقت بازگویم به خیالبافى و ذهنیت‏گرائى متهم شوم .

بهر حال حقایقى برین والا بر فراز عالم هستى وجود دارد كه در نزد خداست و در گنجینه حكمت و توان خدا ، و خداوند این حقایق را بجهان طبیعت پائین میآورد و به آنها شكل میبخشد همچنانكه معنى در قالب لفظ جاى میگیرد .

پیامبران و امامان كلمه الله‏اند و كلمه علیا ، سخن برتر و اینها همان شجره پاكند و آن شجره پیامبر و خاندانش كه در میان امت و در نهاد پاك و سرشت پاكیزه انسانهاى لایق ریشه دوانیده ‏اند و شاخه‏ هایشان از جهان ماده بجهان ماورائى اوج گرفته است و از فروغ تابان وحى و عنایت الهى پرتو میگیرند و سایه مى‏گسترانند و میوه میدهند و كام جان انسانها را شیرین و سیراب مى‏سازند .

آنها فرودگاه پیام آسمانیند ، زیرا پیام خداوندى كه از مصدر قدس و پاكى خداى سبحان فرود مى‏آید ، فرودگاهى میخواهد پاك و گسترده و نیرومند تا بتواند تشعشعات وحى را بپذیرد و این فرودگاه جان پاك پیامبر است كه چون آبشار الهام خداوندى بر جان پیامبر سرازیر شود از قلب پاكش بجریان مى‏ افتد و بجان پاك خاندانش راه مى‏یابد ، پس امامان هم فرودگاه الهام خداوندى اند و از آن دانشهاى بسیط آسمانى بهره مى‏برند و بهره مى‏دهند و بهره مى‏بخشند .

فرشتگان وحى هم بخانه پیامبر بال میكشند و پیام میرسانند و صعود و نزول دارند و پیوسته و وابسته بخانه ساده پیامبر خانه على است و خانه فاطمه و حسن و حسین كه اینها ابلاغ مى‏كنند و دیگر خانه‏اى در همه جهان جز خانه گلین فاطمه نیست كه بر بامش فرشتگان و رحمت هاى محض پروردگار فرود آیند و به همین جهت پیامبر دستور داد كه در همه خانه‏ ها را بمسجد ببندند جز در خانه على و فاطمه را یعنى تنها این خانه بفرودگاه وحى راه دارد و بس و بس و بس و . . .

از همین جا بود كه خانه فاطمه بیت طهارت شد و خانه عصمت و مركز آموزشهاى آسمانى و كانون عشق و ایمان و عمل و پاكدامنى و شرف و عزت و كرامت و فداكارى و شهادت و هر چه در قاموسهاى لغت بمفهوم ارزش و والائى و بالائى وجود دارد و من نمیدانم و تو هم نمیدانى و آنها هم نمى‏دانند و فقط خدا میداند و آنها كه در آن خانه‏اند كه جانم فداى خاك و خشتش باد .

دیگر آنكه آنها كانهاى دانشند و هر دانش از معدن معارف آنها برمى‏خیزد كه گوهرخیز است و نفاست ریز و دیگر كانها ،سنگ است و ذغال است و خزف است ، سیاهى و وحشت است و دركانالهایش هراس و عفونت است و تاریكى و مرگ است .

و آنها چشمه ‏هاى حكمت و خردند ، چشمه مى‏جوشد و همیشه میجوشد در تاریكى شب و روشنائى سپیده ‏دم در آفتاب ظهر و سایه غروب و هیچگاه از جوشش باز نمى‏ماند كه بذخیره‏اى آب خیز وابسته است پس همیشه جوشان است و پرآب و صافى و حیات‏بخش و در جریان ، ممتد و مستمر كه جویبارها مى‏سازد و كشتزارها مى‏آفریند و زندگى و رفاه و فراخى ببار مى‏آورد و این امامانند كه چنینند و چشمه پر جوش و پرخروش و زاینده و سازنده آنها از اقیانوس بیكران حكمت ازلى برمى‏خیزد و تا پایان روزگار و بعد از روزگار همیشه این جوش و زایندگى ادامه دارد و دارد .

ولى اندیشه‏ هاى كوتاه و نارساى بشرى كه از مغزى خشك و سیاه برمى‏خیزد از نوك بینى سازنده‏اش بالاتر نمى‏رود و دچار هزاران تضاد و اختلاف میشود و وامیماند و گیج میشود و بحیرت مى‏افتدو اگر هم چیزى اندیشید یا از خیال اوست كه بى‏پاست و یا از دید و حس اوست كه محدود است و جهشى ندارد و جوش و خروشى ندارد اگر هم گامى به بیش نهد دیگر ادامه‏اى ندارد و مى‏خشكد و فرو میماند و میگندد و مى‏پوسد و جنازه‏اى میشود كه بار دیگر فیلسوفان بر رویش برقصند و كتابهایش را بمسخره گیرند واى . . . واى اگر انسان دچار این گمگشتگان شود كه هم گمراهند و هم گمراه‏گرند و راهى جز این نیست كه بهمان سرچشمه‏هاى حكمت رو آوریم كه براى همیشه مى‏جوشد و هرگز پایان نمى‏یابد .

على میگوید دوستان و یاوران ما رحمت خدا را در پیش دارند و بدخواهان و دشمنان ما باید در انتظار خشم خدا باشند آخر چرا ؟ مگر اینها كیستند كه چنین نازنین و مقرب و برگزیده و محبوب باشند كه حتى دوستانشان و یارانشان مشمول لطف خدا و دشمنانشان مستوجب خشم خدا باشند ؟
برچسب ها: اندرزهای نهج البلاغه،
[ یکشنبه 2 مهر 1391 ] [ 06:53 ب.ظ ] [ عاشق حضرت علی... ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


پیامبر(ص):اگر عبادت کننده ای عبادت کند خدای عزوجل را به اندازه عمر نوح و برای او هم وزن کوه احد طلا باشد ودر راه خدا انفاق نماید و یک هزار سال پیاده به مکه برود و عمل حج انجام دهدوبعد در بین صفا و مروه در راه خدا مظلومانه شهید شود ولی ولایت علی بن ابی طالب (ع) را نداشته باشد بوی بهشت را نشود و داخل در آن نمیشود.

آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
دریافت کد صلوات شمار

ساخت فلش مدیا پلیر